Kataster nehnuteľností

geometricky plan

Geometrický plán

Potrebujete rozdeliť alebo zlúčiť Vaše pozemky alebo potrebujete zmeniť hranice Vašich pozemkov?

Plánujete stavať, ale Váš pozemok nie je definovaný ako stavebný pozemok, ale ako poľnohospodárska pôda a potrebujete ho vyňať z pôdneho fondu?

Staviate a potrebujete zamerať rozostavanú stavbu pre získanie úveru od banky alebo ste už postavili a potrebujete zamerať stavbu ku kolaudácii či pre zápis stavby do katastra nehnuteľností?

Nemáte prístup na svoj pozemok alebo prístup k inžinierskym sieťam a potrebujete zriadiť vecné bremeno práva prechodu cez pozemky alebo vecné bremeno práva uloženia inžinierskych sietí?

Vlastníte pôvodné parcely (parcely registra „E“) a potrebujete ich previesť do registra „C“? Alebo vlastníte nehnuteľnosť, pod ktorou sa nachádzajú pôvodné („É“-čkové) parcely a potrebujete ich vysporiadať?

 

Vyhotovujeme geometrické plány na rôzne účely, napr. na rozdelenie či zlúčenie pozemkov, zameranie rozostavanej stavby, či stavby ku kolaudácii, na vyznačenie rozsahu vecného bremenam obnovenie pôvodných pozemkov, určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vyňatie z poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, . . .

Vytýčenie hraníc pozemku

Neviete, kde presne sa nachádza Váš pozemok?

Potrebujete zistiť, odkiaľ pokiaľ je Váš pozemok?

Potrebujete skontrolovať ploty resp. hranice Vášho pozemku?

Vykonávame vytýčenie hraníc pozemku.

Adresný bod

Postavili ste stavbu a potrebujete prideliť súpisné a orientačné číslo?

Zameriavame adresné body a vyhotovujeme elaborát zamerania adresného bodu pre potreby pridelenia súpisného a orientačného čísla.

geometricky plan

Evidencia nehnuteľností

Vlatníte nehnuteľnosti a neviete presne kde sa nachádzajú, aký tam máte podiel, akú výmeru majú dané nehnuteľnosti?

Neviete presne kde a čo vlastníte?

Potrebujete získať prehľad o vlastnených nehnuteľnostiach?

Vyhotovujeme evidencie nehnuteľností podľa zadaných parametrov zákazníka.