Komplexné zabezpečenie geodetických a kartografických prác

Kataster nehnuteľností

Geometrický plán na rôzne účely,
vytýčenie hraníc pozemkov,
zameranie adresného bodu,
evidencia nehnuteľností ...

Inžinierska geodézia

Vytýčenie stavieb a stavebných objektov,
dokumentácia skutočnej realizácie stavby,
kontrolné merania a geodetické výpočty,
inžinierske siete ...

Mapovanie

Polohopisné a výškopisné zameranie,
tvorba účelových, základných, technických a tematických máp, pasportizácia ...

Geometrický plán

Vyhotovujeme  geometrické plány na rôzne účely, napr. na rozdelenie či zlúčenie pozemkov, zameranie rozostavanej stavby, či stavby ku kolaudácii, na vyznačenie rozsahu vecného bremena, obnovenie hraníc pôvodných pozemkov, určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vyňatie z pôdneho fondu, …

Zameranie pozemku alebo stavby

Realizujeme predrealizačné polohopisné a výškopisné zamerania pre účely projektovej dokumentácie, komplexné geodetické práce počas výstavby a taktiež porealizačné zamerania stavieb s vyhotovením príslušnej geodetickej dokumentácie.

Geodeti bez "GEO" v názve

To, že sme GEODETI nie je na prvý pohľad jasné, 

ukážeme Vám, že to ide aj bez „GEO“ v názve

Ak sme Vás zaujali

+421 908 949 585

info@fromsro.sk