Inžinierska geodézia

Komplexné zabezpečenie geodetických a kartografických prác v investičnej výstavbe

Zabezpečujeme komplexnú realizáciu geodetických a kartografických prác pre investora, projektanta, zhotoviteľa a stavebný dozor.

Vyhotovenie predrealizačného zamerania, kontrola projektovej dokumentácie, vybudovanie vytyčovacích sietí, vytýčenie stavebných objektov, kontrolné merania počas výstavby a priebežné porovnávanie s projektovou dokumentáciou, vyhotovenie podkladov pre fakturáciu, porealizačné zameranie a spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby, vyhotovenie geometrických plánov a spracovanie podkladov pre kolaudáciu stavby.

Dopravné stavby

Líniové stavby (diaľnice, rýchlostné cesty, účelové a miestne komunikácie, mostné objekty, oporné múry, železnice, …), parkoviská, príslušenstvo,…

Pozemné stavby

Bytové domy a polyfunkčné objekty, priemyselné a skladové haly a objekty, individuálna bytová výstavba, rekonštrukcie historických objektov, …

Iné

Inžinierske siete, geologické a prieskumné vrty, skládky odpadu, jaskyne a historické podzemie, …

geometricky plan

Vytyčovacie siete

Vybudovanie, meranie a spracovanie základných a lokálnych vytyčovacích sietí a bodového poľa.

Vytyčovacie siete budujeme s požadovanou presnosťou pre všetky druhy stavieb.

Služba zahŕňa komplexné riešenie od návrhu a stabilizácie bodového poľa, určenie a spracovanie jeho parametrov až po rozbor presnosti.

Taktiež zabezpečujeme priebežnú kontrolu a preurčenie existujúcich vytyčovacích sietí (revíziu).

 

Vytýčenie stavebných objektov

Vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov menšieho rozsahu (rodinné domy, bazény, iné budovy a technické zariadenia menších rozmerov)

Komplexné vytýčenie stavebných objektov (priemyselné a skladové haly, bytové domy, inžinierske siete, dopravné a pozemné stavby)

 

Vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov menšieho rozsahu, akými sú napr. rodinné domy a iné budovy menších rozmerov, bazény, rôzne technické zariadenia, …

Komplexné vytýčenie stavebných objektov, akými sú napr. priemyselné a skladové haly, bytové domy, polyfunkčné objekty, inžinierske siete, rôzne dopravné a pozemné stavby, …

Vytyčovacie práce sú vždy realizované s požadovanou presnosťou a pozostávajú z vytýčenia priestorovej polohy a podrobného vytýčenia stavebného objektu.

Vytýčenie stavby rodinného domu

Vytýčenie stavby rodinného domu znamená vyznačenie priestorovej polohy lomových bodov v teréne. 

Ide o osadenie stavby na pozemku, pričom lomové body sa stabilizujú dohodnutými značkami (drevené kolíky, roxory, …)

Inžinierske siete

Zisťovanie priebehu a následné zameranie nadzemných, pozemných a podzemných inžinierskych sietí.

Zabezpečenie komplexných geodetických a kartografických činností pri budovaní nových inžinierskych sietí.

Vyhotovenie pozdĺžnych a priečnych profilov.

Kontrolné merania, posuny a deformácie, monitoring

Kontrolné merania pred, počas a po ukončení výstavby stavebných objektov. 

Meranie a následné vyhodnotenie zvislých a vodorovných posunov a deformácií.

Realizácia dlhodobého monitorovania objektov.

Kontrolné merania pred výstavbou, počas výstavby a po ukončení výstavby stavebných objektov.

Kontrolné merania a následné porovnanie s projektovou dokumentáciou. Kontrola projektovej dokumentácie.

Overenie tvarových a rozmerových parametrov základových a nosných konštrukcií stavebných objektov.

Meranie a následné vyhodnotenie zvislých a vodorovných posunov a deformácií.

Vypracovanie projektu a následná realizácia dlhodobého monitorovania objektov.

geometricky plan

Priečne a pozdĺžne profily

Vyhotovenie priečnych a pozdĺžnych profilov terénu, inžinierskych sietí, líniových stavieb a iných stavebných objektov.

Porovnanie priebehu terénu resp. inžinierskych sietí s projektovou dokumentáciou.

geometricky plan

Výpočet dĺžok, plôch a kubatúr

Kontrolné zameranie a následný výpočet dĺžok, plôch a objemov.

Meranie a kvantifikácia geodeticky merateľných položiek vykonaných stavebných prác pre účely fakturácie stavebníkovi.

Zameranie a následný výpočet objemov depónií (skládok), výpočet zostatkových objemov.

geometricky plan

Dokumentácia skutočnej realizácie stavby

Vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočnej realizácie stavby (DSRS), dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS).

Spracovanie geodetickej časti DSRS/DSVS pre líniové stavby ako aj pre stavby s priestorovou skladbou.

Spracovanie geodetických podkladov pre kolaudáciu stavby resp. stavebného objektu (DSRS, geometrické plány na zameranie stavby resp. na zriadenie vecného bremena (pri inžinierskych sieťach), …