Služby

Kataster nehnuteľností

Ak potrebujete ľudovo povedané "zamerať pozemok", táto sekcia je práve pre Vás.

Vyhotovenie geometrických plánov na rôzne účely:

Geometrický plán na rozdelenie pozemkov

Geometrický plán na zlúčenie pozemkov

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

Geometrický plán na obnovu pôvodnej parcely

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

Geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácii

Geometrický plán na vyňatie/odňatie z pôdneho fondu

Vytýčenie lomových bodov hraníc pozemku a ich dočasná alebo trvalá stabilizácia

Zameranie polohy adresného bodu a vyhotovenie elaborátu pre pridelenie súpisného a orientačného čísla

Vyhotovenie zozanmu nehnuteľností podľa zadaných parametrov 

Inžinierska geodézia

Inžinierska geodézia sa nezaoberá len líniovými stavbami, určite sa tu nájde niečo aj pre Vás.

Vytýčenie priestorovej polohy a podrobné vytýčenie stavebných objektov

Služba zahŕňa aj vytýčenie stavby rodinného domu

Zisťovanie priebehu a následné zameranie nadzemných, pozemných a podzemných inžinierskych sietí

Vyhotovenie priečnych a pozdĺžnych profilov

Kontrolné merania pred, počas a po ukončení výstavby

Kontrolné zameranie a následný výpočet dĺžok, plôch a objemov

Spracovanie podkladov pre účely fakturácie

Vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočnej realizácie stavby

Spracovanie geodetických podkladov pre kolaudáciu stavby

Mapovanie

Potrebujete zamerať územie pre projekčnú činnosť resp. inú dokumentáciu?

Našli ste čo ste hľadali?

Pokiaľ ste našli čo ste hľadali, môžete nám poslať žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky. Ak si stále neviete dať rady, kontaktujte nás!